Vrijwaring - Second Chance Support (SCS)


Privacy
Alle verstrekte informatie is met de grootste zorgvuldigheid verzameld en behandeld en zal zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt. Op afbeeldingen voorkomende personen is vooraf toestemming gevraagd. De afbeeldingen van deze website dienen louter ter ondersteuning van teksten op deze website en mogen niet door derden gebruikt worden.

Hyperlinks en downloads
Bepaalde verwijzingen op deze site kunnen u verwijzen naar sites die door derden worden aangeboden en onderhouden. Hierover heeft Second Chance Support (SCS) geen controle, derhalve dragen en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud en voor de eventuele gevolgen van het gebruik van deze sites. Bovendien kunnen sites downloadable items bevatten die geïnstalleerd dienen te worden op uw eigen computer. Het downloaden en installeren hiervan is geheel voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid.

Copyrights©
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische informatiedrager of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Second Chance Support (SCS). Het is niet toegestaan deze site te framen. Second Chance Support (SCS) is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt vanaf of naar deze site. Alle informatie op deze site is zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld en weergegeven. Voor mogelijke foutieve en/of ontbrekende informatie onthoudt Second Chance Support (SSCS) zich van elke aansprakelijkheid door derden. Er kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten worden ontleend. Second Chance Support (SCS) is niet aansprakelijk voor eventuele schade of vervolgschade veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Second Chance Support (SCS) © 2010-2021